UAT 1

User Acceptance Testing ( UAT) là gì? 11 Vấn đề của UAT

1.User Acceptance Testing là gì?

User Acceptance Testing (UAT) là một loại Testing được thực hiện bởi người dùng cuối hoặc khách hàng để xác minh / chấp nhận hệ thống phần mềm trước khi chuyển ứng dụng phần mềm sang môi trường sản xuất. UAT được thực hiện trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng sau khi thử nghiệm chức năng, tích hợp và hệ thống được thực hiện.

Xem thêm

Các loại Testing, 50 ví dụ về các loại Testing khác nhau 2020

Tester là làm gì? 10 Vấn đề của Tester phần mềm 2020

Alpha Testing và Beta Testing : Sự khác biệt là gì?

Alpha Testing là gì? Ví dụ về Alpha Testing cho Newbie

2.Mục đích của UAT

Mục đích chính của UAT là xác nhsận quy trình kinh doanh từ đầu đến cuối. Nó không tập trung vào lỗi thẩm mỹ, lỗi chính tả hoặc kiểm tra hệ thống. Kiểm tra sự chấp nhận của người dùng được thực hiện trong một môi trường thử nghiệm riêng biệt với thiết lập dữ liệu giống như sản xuất. Đây là loại thử nghiệm hộp đen trong đó hai hoặc nhiều người dùng cuối sẽ tham gia.

3.Ai thực hiện UAT?

Khách hàng

Người dùng cuối

word image 5

4.Cần kiểm tra UAT

Cần kiểm tra UAT phát sinh khi phần mềm đã trải qua kiểm tra đơn vị, tích hợp và hệ thống, vì các nhà phát triển có thể đã xây dựng phần mềm dựa trên tài liệu yêu cầu bằng sự hiểu biết của họ.

Và những thay đổi được yêu cầu thêm trong quá trình phát triển có thể không được thông báo hiệu quả với họ, vì vậy để kiểm tra xem liệu cuối sản phẩm được khách hàng / người dùng cuối chấp nhận, cần có thử nghiệm chấp nhận của người dùng.

word image 6

Các nhà phát triển viết mã phần mềm dựa trên tài liệu yêu cầu là hiểu biết “của riêng họ” về các yêu cầu và có thể không thực sự là những gì khách hàng cần từ phần mềm .

Các yêu cầu thay đổi trong suốt quá trình của dự án có thể không được thông báo hiệu quả cho các nhà phát triển.

5.Kiểm tra chấp nhận và mô hình V

Trong VModel, Testing chấp nhận của người dùng tương ứng với giai đoạn yêu cầu của vòng đời Phát triển phần mềm (SDLC).

word image 7

5.1 Điều kiện tiên quyết của UAT

Sau đây là các tiêu chí đầu vào cho Kiểm tra sự chấp nhận của người dùng:

Yêu cầu nghiệp vụ phải có sẵn.

Mã ứng dụng phải được phát triển đầy đủ

Testing đơn vị, Kiểm tra tích hợp & Kiểm tra hệ thống nên được hoàn thành

Không có vòi hoa sen, khuyết tật cao, trung bình trong giai đoạn thử nghiệm tích hợp hệ thống –

Chỉ có lỗi thẩm mỹ được chấp nhận trước khi UAT

Kiểm tra hồi quy phải được hoàn thành mà không có khiếm khuyết lớn

Tất cả các lỗi được báo cáo phải được sửa chữa và kiểm tra trước khi UAT

Ma trận xác định nguồn gốc cho tất cả các thử nghiệm phải được hoàn thành

Môi trường UAT phải sẵn sàng

Ký gửi thư hoặc thông báo từ Nhóm kiểm tra hệ thống rằng hệ thống đã sẵn sàng để thực thi UAT

6.Cách thực hiện kiểm tra UAT

UAT được thực hiện bởi những người dự định sử dụng hệ thống hoặc phần mềm. Loại Testing phần mềm này thường xảy ra tại vị trí khách hàng được gọi là Testing Beta. Sau khi các tiêu chí đầu vào cho UAT được đáp ứng, người kiểm tra cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

word image 8 Phân tích các yêu cầu kinh doanh

Tạo kế hoạch kiểm tra UAT

Xác định các tình huống kiểm tra

Tạo các trường hợp kiểm tra UAT

Chuẩn bị dữ liệu thử nghiệm (Sản xuất như dữ liệu)

Chạy các trường hợp kiểm tra

Ghi lại kết quả

Xác nhận mục tiêu kinh doanh

Bước 1) Phân tích các yêu cầu kinh doanh

Một trong những hoạt động quan trọng nhất trong UAT là xác định và phát triển các kịch bản thử nghiệm. Các kịch bản thử nghiệm này được lấy từ các tài liệu sau:

  • Điều lệ dự án
  • Các trường hợp sử dụng kinh doanh
  • Sơ đồ quy trình
  • Tài liệu Yêu cầu Kinh doanh (BRD)
  • Đặc điểm kỹ thuật yêu cầu hệ thống (SRS)

Bước 2) Tạo kế hoạch UAT:

Kế hoạch kiểm tra UAT phác thảo chiến lược sẽ được sử dụng để xác minh và đảm bảo ứng dụng đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của nó. Nó ghi lại các tiêu chí đầu vào và ra cho UAT, các kịch bản thử nghiệm và cách tiếp cận trường hợp thử nghiệm và các mốc thời gian thử nghiệm .

Bước 3) Xác định các tình huống thử nghiệm và trường hợp thử nghiệm:

Xác định các kịch bản thử nghiệm liên quan đến quy trình nghiệp vụ cấp cao và tạo các trường hợp thử nghiệm với các bước thử nghiệm rõ ràng. Các trường hợp Testing phải bao gồm đầy đủ hầu hết các tình huống UAT. Các ca sử dụng nghiệp vụ là đầu vào để tạo các ca Testing

Bước 4) Chuẩn bị dữ liệu thử nghiệm:

Tốt nhất nên sử dụng dữ liệu trực tiếp cho UAT. Dữ liệu nên được xáo trộn vì lý do riêng tư và bảo mật . Tester phải quen thuộc với luồng cơ sở dữ liệu.

Bước 5) Chạy và ghi lại kết quả:

Thực thi các trường hợp Testing và báo cáo lỗi nếu có. Kiểm tra lại lỗi sau khi đã sửa. Các công cụ quản lý kiểm tra có thể được sử dụng để thực thi.

Bước 6) Xác nhận các Mục tiêu Kinh doanh đã đáp ứng:

Nhà phân tích kinh doanh hoặc Người kiểm tra UAT cần gửi thư đăng ký sau khi kiểm tra UAT. Sau khi đăng xuất, sản phẩm tốt để đi vào sản xuất. Phân phối cho kiểm tra UAT là Kế hoạch kiểm tra, Kịch bản UAT và Trường hợp kiểm tra, Kết quả kiểm tra và Nhật ký lỗi

7.Tiêu chí thoát cho UAT:

Trước khi chuyển sang sản xuất, cần cân nhắc những điều sau:

Không có khuyết tật nghiêm trọng nào mở

Quy trình kinh doanh hoạt động tốt

UAT Đăng ký cuộc họp với tất cả các bên liên quan

8.Phẩm chất của Người kiểm tra UAT:

UAT Tester phải có kiến ​​thức tốt về kinh doanh. Anh ta nên độc lập và suy nghĩ như một người dùng không quen thuộc với hệ thống . Người kiểm tra phải là nhà phân tích và tư duy bên và kết hợp tất cả các loại dữ liệu để làm cho UAT thành công.

Người kiểm tra hoặc Nhà phân tích kinh doanh hoặc Chuyên gia về vấn đề chủ đề hiểu được các yêu cầu hoặc quy trình kinh doanh có thể chuẩn bị các bài kiểm tra và dữ liệu phù hợp với doanh nghiệp.

9.Thực hành tốt nhất:

Những điểm sau đây cần được xem xét để tạo nên Thành công của UAT:

Chuẩn bị sớm kế hoạch UAT trong vòng đời dự án

Chuẩn bị Danh sách kiểm tra trước khi UAT bắt đầu

Tiến hành phiên Pre-UAT trong chính giai đoạn Kiểm tra hệ thống

Đặt kỳ vọng và xác định phạm vi của UAT rõ ràng

Kiểm tra quy trình kinh doanh từ đầu đến cuối và tránh các thử nghiệm hệ thống

Kiểm tra hệ thống hoặc ứng dụng với các kịch bản và dữ liệu trong thế giới thực

Hãy coi như một người dùng không xác định đối với hệ thống

Thực hiện kiểm tra khả năng sử dụng

Tiến hành phiên phản hồi và cuộc họp trước khi chuyển sang sản xuất

10. Công cụ UAT

Có một số công cụ trên thị trường được sử dụng để kiểm tra sự chấp nhận của Người dùng và một số được liệt kê để tham khảo:

Fitness tool: Nó là một công cụ java được sử dụng như một công cụ kiểm tra. Dễ dàng tạo các bài kiểm tra và ghi kết quả vào một bảng. Người dùng công cụ nhập đầu vào được định dạng và các bài kiểm tra được tạo tự động. Các bài kiểm tra sau đó được thực hiện và đầu ra được trả lại cho người dùng.

Watir : Đây là bộ công cụ được sử dụng để tự động hóa các bài kiểm tra dựa trên trình duyệt trong quá trình kiểm tra sự chấp nhận của Người dùng. Ruby là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để giao tiếp giữa các quá trình giữa ruby ​​và Internet Explorer.

11. Một số nguyên tắc mẫu của UAT

Hầu hết trong các kịch bản phát triển phần mềm thông thường, UAT được thực hiện trong môi trường QA. Nếu không có môi trường dàn dựng hoặc UAT

UAT được phân loại thành thử nghiệm Beta và Alpha nhưng nó không quá quan trọng khi phần mềm được phát triển cho ngành dựa trên dịch vụ

UAT có ý nghĩa hơn khi khách hàng tham gia ở mức độ lớn hơn

12. Kết luận

Như vậy bài viết đề cập đến User Acceptance Testing ( UAT) đã hết. Đến giờ các bạn đã hiểu được User Acceptance Testing ( UAT) là gì rồi phải không nào. Để các bạn hiểu thêm, chúng tôi xin tóm tắt lại bài viết này như sau:

Trong Kỹ thuật phần mềm, Dạng đầy đủ của UAT là Kiểm tra sự chấp nhận của người dùng.

Trong Kỹ thuật phần mềm, UAT là viết tắt của User Acceptance Testing.

UAT là một trong nhiều phương pháp thử nghiệm đã xuất hiện trong 25 năm qua.

Với UAT, khách hàng có thể chắc chắn “Điều gì sẽ xảy ra” từ sản phẩm hơn là giả định.

Lợi ích của UAT là sẽ không có bất ngờ khi sản phẩm được tung ra thị trường.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, cảm ơn https://www.guru99.com/user-acceptance-testing.html đã cho chúng tôi tham khảo bài viết này.

0935 45 3888