testing 1

Các loại Testing, 50 ví dụ về các loại Testing khác nhau 2020

Testing Type là gì?

Testing Type là sự phân loại các hoạt động tester khác nhau thành các loại, mỗi loại có, một mục tiêu kiểm tra xác định, chiến lược kiểm tra và các sản phẩm kiểm tra. Mục tiêu của việc có một loại thử nghiệm là xác thực ứng dụng đang thử nghiệm (AUT) cho mục tiêu thử nghiệm đã xác định.

I. Danh sách 50 Loại Testing Software

1.Kiểm tra chấp nhận ( Acceptance Testing ):

Kiểm tra chính thức được tiến hành để xác định xem một hệ thống có đáp ứng các tiêu chí chấp nhận hay không và để cho phép khách hàng xác định có chấp nhận hệ thống hay không. Nó thường được thực hiện bởi khách hàng.

2.Kiểm tra khả năng tiếp cận: 

Loại kiểm tra xác định khả năng sử dụng của sản phẩm đối với người khuyết tật (điếc, mù, thiểu năng trí tuệ, v.v.). Quá trình đánh giá được thực hiện bởi những người khuyết tật.

3. Kiểm tra chủ động: 

Loại kiểm tra bao gồm giới thiệu dữ liệu kiểm tra và phân tích kết quả thực thi. Nó thường được tiến hành bởi nhóm thử nghiệm.

4. Testing Agile: 

Thực hành Testing phần mềm tuân theo các nguyên tắc của tuyên ngôn nhanh nhẹn, nhấn mạnh kiểm tra từ quan điểm của khách hàng, những người sẽ sử dụng hệ thống. Nó thường được thực hiện bởi các nhóm QA

5.Kiểm tra độ tuổi: 

Loại kiểm tra đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống trong tương lai. Quá trình đánh giá được thực hiện bởi các nhóm thử nghiệm.

6.Thử nghiệm đặc biệt: 

Thử nghiệm được thực hiện mà không có kế hoạch và tài liệu – người thử nghiệm cố gắng ‘phá vỡ’ hệ thống bằng cách thử ngẫu nhiên chức năng của hệ thống. Nó được thực hiện bởi nhóm thử nghiệm. 

7.Thử nghiệm Alpha: 

Loại thử nghiệm một sản phẩm hoặc hệ thống phần mềm được thực hiện tại trang web của nhà phát triển. Thông thường nó được thực hiện bởi người dùng cuối.

8. Kiểm tra xác nhận: 

Loại kiểm tra bao gồm xác minh xem các điều kiện xác nhận các yêu cầu của sản phẩm hay không. Nó được thực hiện bởi nhóm thử nghiệm.

9.Kiểm tra API: 

Kỹ thuật kiểm tra tương tự như Testing đơn vị ở chỗ nó nhắm mục tiêu đến cấp mã. Testing Api khác với Testing đơn vị ở chỗ nó thường là nhiệm vụ QA chứ không phải nhiệm vụ của nhà phát triển

10. Kiểm tra tất cả các cặp: 

Phương pháp kiểm tra kết hợp kiểm tra tất cả các kết hợp rời rạc có thể có của các tham số đầu vào. Nó được thực hiện bởi các nhóm thử nghiệm.

11.Kiểm tra tự động: 

Kỹ thuật kiểm tra sử dụng các công cụ Kiểm tra tự động để kiểm soát việc thiết lập môi trường, thực hiện kiểm tra và báo cáo kết quả. Nó được thực hiện bởi một máy tính và được sử dụng bên trong các nhóm thử nghiệm.

12.iểm tra đường dẫn cơ sở: 

Một cơ chế kiểm tra lấy ra thước đo độ phức tạp hợp lý của một thiết kế thủ tục và sử dụng nó làm hướng dẫn để xác định một tập hợp đường dẫn thực thi cơ bản. Nó được sử dụng bởi các nhóm Testing khi xác định các trường hợp Testing

13.Kiểm tra tương thích ngược: 

Phương pháp kiểm tra xác minh hành vi của phần mềm được phát triển với các phiên bản cũ hơn của môi trường kiểm tra. Nó được thực hiện bởi nhóm thử nghiệm.

14.Thử nghiệm Beta:

Thử nghiệm cuối cùng trước khi phát hành ứng dụng cho mục đích thương mại. Nó thường được thực hiện bởi người dùng cuối hoặc những người khác.

15. Kiểm tra điểm chuẩn: 

Kỹ thuật kiểm tra sử dụng các bộ chương trình và dữ liệu đại diện được thiết kế để đánh giá hiệu suất của phần cứng và phần mềm máy tính trong một cấu hình nhất định. Nó được thực hiện bởi các nhóm thử nghiệm.

16. Kiểm tra tích hợp Big Bang: 

Kỹ thuật kiểm tra chỉ tích hợp các mô-đun chương trình riêng lẻ khi mọi thứ đã sẵn sàng. Nó được thực hiện bởi các nhóm thử nghiệm.

17. Kiểm tra khả năng di động nhị phân: 

Kỹ thuật kiểm tra một ứng dụng thực thi về khả năng di động trên các nền tảng và môi trường hệ thống, thường là để chuyển đổi thành đặc tả ABI. Nó được thực hiện bởi các nhóm thử nghiệm.

18. Testing giá trị ranh giới: 

Kỹ thuật Testing phần mềm trong đó các bài kiểm tra được thiết kế để bao gồm các đại diện của giá trị ranh giới. Nó được thực hiện bởi các nhóm kiểm tra QA.

19. Kiểm tra tích hợp từ dưới lên: 

Trong kiểm tra tích hợp từ dưới lên, mô-đun ở cấp thấp nhất được phát triển trước tiên và các mô-đun khác hướng tới chương trình ‘chính’ được tích hợp và thử nghiệm lần lượt. Nó thường được thực hiện bởi các nhóm thử nghiệm.

20. Testing nhánh: 

Kỹ thuật kiểm tra trong đó tất cả các nhánh trong mã nguồn của chương trình được kiểm tra ít nhất một lần. Điều này được thực hiện bởi nhà phát triển.

21.Kiểm tra theo chiều rộng:

Bộ kiểm tra thực hiện đầy đủ chức năng của sản phẩm nhưng không kiểm tra chi tiết các tính năng. Nó được thực hiện bởi các nhóm thử nghiệm.

22. Testing hộp đen: 

Một phương pháp kiểm tra phần mềm xác minh chức năng của ứng dụng mà không cần có kiến ​​thức cụ thể về mã / cấu trúc bên trong của ứng dụng. Các bài kiểm tra dựa trên các yêu cầu và chức năng. 

23. Testing theo hướng mã: 

Kỹ thuật kiểm tra sử dụng các khung kiểm tra (chẳng hạn như xUnit) cho phép thực hiện các Testing đơn vị để xác định xem các phần khác nhau của mã có hoạt động như mong đợi trong các trường hợp khác nhau hay không. Nó được thực hiện bởi các nhóm phát triển.

24.Kiểm tra tính tương thích: 

Kỹ thuật kiểm tra xác nhận mức độ hoạt động của phần mềm trong một môi trường phần cứng / phần mềm / hệ điều hành / mạng cụ thể. Nó được thực hiện bởi các nhóm thử nghiệm

25.Kiểm tra so sánh: 

Kỹ thuật kiểm tra so sánh điểm mạnh và điểm yếu của sản phẩm với các phiên bản trước hoặc các sản phẩm tương tự khác. Có thể được thực hiện bởi người thử nghiệm, nhà phát triển, người quản lý sản phẩm hoặc chủ sở hữu sản phẩm

26. Testing thành phần: 

Kỹ thuật Testing tương tự như Testing đơn vị nhưng với mức độ tích hợp cao hơn – Testing được thực hiện trong ngữ cảnh của ứng dụng thay vì chỉ kiểm tra trực tiếp một phương pháp cụ thể. Có thể được thực hiện bởi nhóm Testing hoặc phát triển.

27. Kiểm tra cấu hình: 

Kỹ thuật kiểm tra xác định cấu hình tối thiểu và tối ưu của phần cứng và phần mềm cũng như ảnh hưởng của việc thêm hoặc sửa đổi các tài nguyên như bộ nhớ, ổ đĩa và CPU. Thông thường nó được thực hiện bởi các kỹ sư Kiểm tra Hiệu suất

28. Kiểm tra phạm vi điều kiện: 

Loại Testing phần mềm trong đó mỗi điều kiện được thực hiện bằng cách làm cho nó đúng và sai, theo mỗi cách ít nhất một lần. Nó thường được thực hiện bởi các nhóm Kiểm tra tự động hóa.

29. Kiểm tra sự tuân thủ: 

Loại thử nghiệm kiểm tra xem hệ thống có được phát triển theo các tiêu chuẩn, thủ tục và hướng dẫn hay không. Nó thường được thực hiện bởi các công ty bên ngoài cung cấp nhãn hiệu “Tuân thủ OGC được chứng nhận”.

30. Kiểm tra đồng thời:

Kiểm tra nhiều người dùng nhằm xác định tác động của việc truy cập vào cùng một mã ứng dụng, mô-đun hoặc các bản ghi cơ sở dữ liệu. Nó thường được thực hiện bởi các kỹ sư hiệu suất. 

31. Kiểm tra sự phù hợp: 

Quá trình kiểm tra việc triển khai tuân theo đặc điểm kỹ thuật mà nó dựa trên. Nó thường được thực hiện bởi các nhóm thử nghiệm.

32. Kiểm tra theo hướng theo ngữ cảnh: 

Một kỹ thuật kiểm tra Agile ủng hộ việc đánh giá liên tục và sáng tạo các cơ hội kiểm tra dựa trên thông tin tiềm năng được tiết lộ và giá trị của thông tin đó đối với tổ chức tại một thời điểm cụ thể. Nó thường được thực hiện bởi các nhóm thử nghiệm Agile.

33. Testing chuyển đổi: 

Kiểm tra các chương trình hoặc thủ tục được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu từ các hệ thống hiện có để sử dụng trong các hệ thống thay thế. Nó thường được thực hiện bởi các nhóm QA.

34.Kiểm tra phạm vi quyết định: 

Loại Testing phần mềm trong đó mỗi điều kiện / quyết định được thực thi bằng cách đặt nó thành true / false. Nó thường được thực hiện bởi các nhóm kiểm tra tự động hóa.

35. Thử nghiệm phá hủy: 

Loại thử nghiệm trong đó các thử nghiệm được thực hiện đối với sự hư hỏng của mẫu thử, để hiểu tính năng cấu trúc của mẫu thử hoặc ứng xử của vật liệu dưới các tải trọng khác nhau. Nó thường được thực hiện bởi các nhóm QA.

36.Kiểm tra phụ thuộc

Loại kiểm tra kiểm tra các yêu cầu của ứng dụng đối với phần mềm đã có từ trước, trạng thái ban đầu và cấu hình để duy trì chức năng phù hợp. Nó thường được thực hiện bởi các nhóm thử nghiệm.

37. Testing động: 

Thuật ngữ được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm để mô tả việc kiểm tra hành vi động của mã. Nó thường được thực hiện bởi các nhóm thử nghiệm. 

38.Kiểm tra miền: 

Kỹ thuật kiểm tra hộp trắng chứa các kiểm tra mà chương trình chỉ chấp nhận đầu vào hợp lệ. Nó thường được thực hiện bởi các nhóm phát triển phần mềm và đôi khi bởi các nhóm Testing tự động hóa.

39. Kiểm tra xử lý lỗi:

 Loại kiểm tra phần mềm xác định khả năng hệ thống xử lý đúng các giao dịch có lỗi. Nó thường được thực hiện bởi các nhóm thử nghiệm.

40.Kiểm tra từ đầu đến cuối: 

Tương tự như kiểm tra hệ thống, liên quan đến việc kiểm tra môi trường ứng dụng hoàn chỉnh trong một tình huống bắt chước việc sử dụng trong thế giới thực, chẳng hạn như tương tác với cơ sở dữ liệu, sử dụng truyền thông mạng hoặc tương tác với phần cứng, ứng dụng hoặc hệ thống khác nếu thích hợp. Nó được thực hiện bởi các đội QA.

41.Kiểm tra độ bền: 

Loại kiểm tra kiểm tra rò rỉ bộ nhớ hoặc các vấn đề khác có thể xảy ra khi thực hiện kéo dài. Nó thường được thực hiện bởi các kỹ sư hiệu suất.

42. Testing thăm dò: 

Kỹ thuật kiểm tra hộp đen được thực hiện mà không cần lập kế hoạch và tài liệu. Nó thường được thực hiện bởi những người kiểm tra thủ công. 

43. Testing phân vùng tương đương: 

Kỹ thuật Testing phần mềm chia dữ liệu đầu vào của một đơn vị phần mềm thành các phân vùng dữ liệu mà từ đó các trường hợp Testing có thể được rút ra. nó thường được thực hiện bởi nhóm QA. 

44. Kiểm tra xác minh chính thức: 

Hành động chứng minh hoặc bác bỏ tính đúng đắn của các thuật toán dự định làm cơ sở cho một hệ thống đối với một đặc điểm kỹ thuật hoặc thuộc tính chính thức nhất định, sử dụng các phương pháp toán học chính thức. Nó thường được thực hiện bởi các nhóm QA.

45. Testing chức năng: 

Loại Testing hộp đen dựa trên các trường hợp Testing của nó dựa trên các thông số kỹ thuật của thành phần phần mềm được kiểm tra. Nó được thực hiện bởi các nhóm thử nghiệm. 

46.Kiểm tra Fuzz: 

Kỹ thuật kiểm tra phần mềm cung cấp dữ liệu không hợp lệ, bất ngờ hoặc ngẫu nhiên cho các đầu vào của chương trình – một lĩnh vực kiểm tra đột biến đặc biệt. Thử nghiệm Fuzz được thực hiện bởi các nhóm thử nghiệm. 

47.Gorilla Testing: 

Kỹ thuật Testing phần mềm tập trung vào việc kiểm tra nhiều nhất một mô-đun cụ thể. Nó được thực hiện bởi các nhóm đảm bảo chất lượng, thường là khi chạy thử nghiệm đầy đủ.

48. Testing Hộp xám: 

Sự kết hợp của các phương pháp kiểm tra Hộp đen và Hộp trắng: kiểm tra một phần mềm dựa trên đặc điểm kỹ thuật của nó nhưng sử dụng một số kiến ​​thức về hoạt động bên trong của nó. Nó có thể được thực hiện bởi nhóm phát triển hoặc nhóm thử nghiệm.

49. Testing hộp kính: 

Tương tự như kiểm tra hộp trắng, dựa trên kiến ​​thức về logic bên trong của mã ứng dụng. Nó được thực hiện bởi các nhóm phát triển.

50.Kiểm tra đưa vào lỗi: 

Yếu tố của chiến lược kiểm tra toàn diện cho phép người kiểm tra tập trung vào cách ứng dụng được kiểm tra có thể xử lý các ngoại lệ. Nó được thực hiện bởi các đội QA.

II. Kết

Như vậy bài viết này chúng tôi vừa đề cập đến khái niệm về types of testing ( các loại testing ), cũng như 50 loại types of testing khác nhau. Rất mong giúp đỡ được những bạn mới bước chân vào con đường testing sẽ có những kiến thức bổ ích nhất.

Nếu bạn đã có kinh nghiệm testing rồi, đừng ngại đóng góp thêm ý kiến bên dưới bằng cách để lại bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, cảm ơn https://www.guru99.com/types-of-software-testing.html đã cho chúng tôi tham khảo bài viết này.

0935 45 3888